Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden GigaBoek zakelijk (versie januari 2023)

GigaBoek hierna afgekort tot GB.

Toepasselijkheid

1.1 Deze GB algemene leveringsvoorwaarden zakelijk zijn van toepassing op alle tussen GB  en afnemende (handels)partij (hierna: de ‘Afnemer’) gesloten overeenkomsten tot levering door GB aan Afnemer (hierna: de ‘Overeenkomst’). Deze zakelijke algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door GB aan de Afnemer verstrekte aanbiedingen en offertes en door Afnemer bij GB geplaatste bestellingen.

1.2 GigaBoek is gevestigd te (2132 BH) Hoofddorp aan het Burgemeester van Stamplein 364, Kamer van Koophandel nummer 37101900.

1.3 Eventueel door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

1.4 Deze zakelijke algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden. Het verzoek kan per e-mail worden gericht aan info@gigaboek.nl. De zakelijke algemene voorwaarden zijn ook gepubliceerd op GigaBoek.nl.

1.5 Afspraken die afwijken van deze zakelijke algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien dat schriftelijk is overeengekomen. Wanneer een afwijking is overeengekomen, geldt deze afwijking slechts voor de betreffende Overeenkomst of bestelling.

1.6 Deze zakelijke algemene voorwaarden kunnen zonder mededeling van GB aan de Afnemer worden gewijzigd. De gewijzigde zakelijke algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf de dag van de publicatie op de website op alle nieuwe tussen partijen te sluiten overeenkomsten en op alle tussen partijen lopende overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

Intellectuele eigendom

2.1 Afgezien van auteursrechten van individuele auteurs berusten alle overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken en bedrijfsgeheimen met betrekking tot de door GB geleverde boeken, producten en/of diensten uitsluitend bij GB of zijn licentiegevers.

2.2 De (intellectuele eigendoms)rechten op door GB aan de Afnemer verkochte of op basis van een licentie of anderszins aan de Afnemer ter beschikking gestelde e-boeken, apps of andere digitale producten (hierna: ‘Digitale producten’) berusten uitsluitend bij GB. Tenzij hierover andersluidende schriftelijke afspraken zijn gemaakt, verkrijgt de Afnemer slechts een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie ten aanzien van het betreffende digitale product.

2.3 Het is GB toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op digitale producten rustende (intellectuele eigendoms)rechten. Indien GB door middel van technische bescherming digitale producten heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

2.4 Het is Afnemer niet toegestaan digitale producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de hiervoor beschreven licentie te buiten gaan, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GB.

2.5 Het is GB toegestaan om tijdelijke beperkingen aan de door de Afnemer verkregen licentie te stellen, beperkingen te stellen aan het aantal apparaten waarop het digitale product kan worden geraadpleegd en andere voorwaarden of beperkingen aan (het gebruik van) digitale producten te stellen.

2.6 Indien de Afnemer met toestemming van GB digitale producten ter beschikking stelt aan derden, zal de Afnemer de in dit artikel 2 genoemde voorwaarden of andere voorwaarden die door GB zijn gesteld aan (het gebruik van) digitale producten integraal van toepassing verklaren op de overeenkomst tussen hem en de derde en op al het gebruik dat de derde van het digitale product zal maken. De Afnemer zal de toepasselijkheid van de voorwaarden op eerste verzoek aan GB bewijzen.

2.7 Geen enkele bepaling in deze zakelijke algemene voorwaarden of een met een Afnemer gesloten Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de Afnemer van rechten als bedoeld in artikel 2.1/2.2. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk daarop en overtreding van het verleende gebruiksrecht onthouden op straffe van verbeurte van een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 10.000 voor elke overtreding en € 5.000 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de GB toekomende rechten, waaronder het recht op volledige schadevergoeding.

2.8 Het is Afnemer niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde zaken voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 of aanduiding van merken of (handels)namen van GB of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

Aansprakelijkheid, verval en overmacht

3.1 GB is uitsluitend aansprakelijk voor door de Afnemer geleden directe schade indien deze schade aan GB is toe te rekenen of indien deze krachtens een wettelijke bepaling voor risico van GB komt. GB is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik door de Afnemer van enig door GB geleverd product of dienst, met uitzondering van aansprakelijkheid die is gebaseerd op de bepalingen inzake productaansprakelijkheid bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. GB is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van een overeengekomen leveringstermijn. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade is uitgesloten.

3.2 De aansprakelijkheid van GB is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van GB wordt uitbetaald.

3.3 Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 3.2 bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van GB beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende levering of bestelling aan de Afnemer in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van €1000.

3.4 Afnemer vrijwaart GB van alle aanspraken van derden, verband houdend met een tussen GB en de Afnemer gesloten Overeenkomst c.q. voortvloeiend uit de uitvoering van een dergelijke Overeenkomst.

3.5 Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van Afnemer jegens GB vervallen een half jaar na de dag waarop Afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.

3.6 Indien GB door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand één (1) maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft de Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als GB als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht genieten. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

3.7 Onder overmacht van GB wordt verstaan elke van de wil van GB onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming in redelijkheid niet van GB kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien waren. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend wanprestaties door een toeleverancier, auteur, distributeur of andere derden. Voorts wordt onder overmacht in dit verband verstaan overheidsmaatregelen, stakingen, natuurrampen, pandemieën en soortgelijke omstandigheden die niet kunnen worden toegerekend aan GB. Betalingsonmacht geldt tussen partijen niet als overmacht.

3.8 De in dit artikel vastgelegde uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van GB geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van GB.

Bestellingen en totstandkoming van Overeenkomsten

4.1 De aanvaarding van een opdracht, order of bestelling (hierna: ‘Bestelling’) door GB geschiedt schriftelijk, per e-mail of doordat GB met uitvoering van een bestelling aanvangt.

4.2 GB heeft het recht een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren. Ook na aanvaarding van een bestelling als bedoeld in artikel 4.1 is GB gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, in welk geval GB niet is gehouden tot meer dan de restitutie van het eventueel door de Afnemer al vooruitbetaalde.

4.3 Wijzigingen in een bestelling moeten door de Afnemer tijdig en schriftelijk aan GB worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door GB zijn aanvaard.

Uitvoering van Overeenkomsten

5.1 Door GB opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient GB schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens hij in verzuim komt.

5.2 De Afnemer verleent hierbij toestemming aan GB om, indien GB dit nodig of wenselijk acht, bestellingen geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.

5.3 Voor zover een met een Afnemer gesloten Overeenkomst betrekking heeft op de levering van boeken, geldt dat partijen gehouden zijn tot naleving van de Wet op de Vaste Boekenprijs en de daarbij behorende algemene maatregel van bestuur. De Afnemer garandeert jegens GB dat zij genoemde regelgeving zal nakomen en vrijwaart GB van enige vordering van enige partij ter zake. 5.4 Voor zover GB in verband met de uitvoering van Overeenkomsten met de Afnemer overeenkomsten met derden sluit en daarbij gebonden is aan de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie inzake meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal, geldt ook in de Overeenkomst tussen GB en de Afnemer dat meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: – oplage tot 2500 eenheden: 10 procent – oplage van 2500 en meer: 5 procent. Het meerdere of het mindere geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

Betaling en facturering

6.1 Betalingen moeten door de Afnemer worden gedaan binnen veertien dagen na factuurdatum op een door GB aan te wijzen rekening en zullen geschieden zonder korting, inhouding, opschorting of verrekening. Facturen kunnen worden verzonden vanaf de dag dat de Afnemer een bestelling plaatst of vanaf de dag waarop GB met de uitvoering van een bestelling begint.

6.2 Alle prijzen van GB zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief btw. Alle heffingen en belastingen opgelegd of geheven ter zake de door GB geleverde goederen en diensten komen ten laste van de Afnemer. Alle veranderingen van factoren die op de prijs van GB van invloed zijn, kan GB doorberekenen aan de Afnemer.

6.3 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van GB op de Afnemer, uit welke hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar.

6.4 Indien de Afnemer enige betalingstermijn overschrijdt, is GB gerechtigd, onverminderd de overige aan hem toekomende rechten, aan Afnemer een vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke handelsrente, verhoogd met 2 procent. Daarnaast is GB gerechtigd om, indien de Afnemer ook na sommatie niet tot betaling overgaat, alle door hem (daadwerkelijk) gemaakte incassokosten voor rekening van de Afnemer te brengen. Deze incassokosten worden gefixeerd op 15 procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van 250 euro, met dien verstande dat het GB vrijstaat de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen. Tussentijds aan de Afnemer toegezonden aanmaningen of overzichten van openstaande facturen uitgedrukt in hoofdsommen houden nimmer verwerking van recht in ter zake van vertragingsrente of kosten, ook niet indien facturen in hoofdsom zijn voldaan en deze niet meer als zodanig in aanmaningen of overzichten voorkomen.

6.5 GB is steeds gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de Afnemer te verlangen dat deze het verschuldigde vooruitbetaalt of deugdelijke zekerheid stelt.

6.6 Door GB verzonden facturen zijn niet bindend, in die zin dat indien in facturen bij vergissing onjuiste bedragen worden vermeld, GB het recht heeft om correctiefacturen na te zenden.

6.7 Ongeacht een andersluidende verklaring worden betalingen door de Afnemer geacht te zijn gedaan op schulden in de volgorde: rente, incassokosten, verschuldigde hoofdsommen (de oudere voor de jongere), onverminderd artikel 8.2.

6.8 GB behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

Levering en risico

7.1 Goederen worden door GB geleverd door deze via zijn logistieke dienstverlener te zenden aan het door de Afnemer aan GB opgegeven adres. De eventuele kosten voor verzending zijn voor rekening van de Afnemer.

7.2 De door GB aan de Afnemer geleverde of ter beschikking gestelde goederen en diensten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan de Afnemer voor diens rekening en risico.

7.3 De Afnemer kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen door GB aan hem is afgeleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien hij GB niet binnen acht dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Ook reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na ontvangst hiervan schriftelijk bij GB worden ingediend. Na verloop van de bovengenoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Afnemer zijn rechten ter zake verwerkt. De termijn genoemd in artikel 7:23 lid 2 BW bedraagt in afwijking van genoemd artikel twee (2) maanden.

7.4 Mocht de Afnemer goederen niet of niet tijdig van GB afnemen, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. GB is alsdan gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd.

Eigendomsvoorbehoud

8.1 GB behoudt zich het eigendom voor van alle door hem aan de Afnemer geleverde goederen, niettegenstaande de feitelijke aflevering, zolang de Afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichtingen jegens GB, daaronder mede begrepen de koopsom, rente en kosten, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van enige overeenkomst en alle overige vorderingen van GB bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.

8.2 Iedere betaling die van Afnemer wordt ontvangen, strekt allereerst ter voldoening van die vorderingen welke GB op de Afnemer mocht hebben ten aanzien waarvan GB in artikel 8.1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna geldt het bepaalde in artikel 6.7.

8.3 Voordat het eigendom van de goederen op de Afnemer is overgegaan, is de Afnemer niet gerechtigd de goederen aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. De Afnemer is slechts gerechtigd de goederen te verkopen of af te leveren voordat de eigendom daarvan op de Afnemer is overgegaan, voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening gebeurt.

8.4 Indien en zolang het eigendom van de goederen nog niet op de Afnemer is overgegaan, zal de Afnemer GB onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op enig onderdeel van de goederen. Bij beslag, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling zal Afnemer de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder onmiddellijk wijzen op de (eigendoms)rechten van GB.

8.5 Indien GB jegens de Afnemer een beroep doet op artikel 7:39 BW, zijn de artikelen 7:40 tot en met 7:44 BW niet van toepassing.

Beëindiging van Overeenkomst(en)

9.1 Mocht de Afnemer om welke reden dan ook besluiten een met GB voor onbepaalde tijd gesloten Overeenkomst te beëindigen, dan dient beëindiging te geschieden door schriftelijke opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van zes kalendermaanden of een andere door de Afnemer en GB schriftelijk overeengekomen opzegtermijn. Gedurende de opzegtermijn dient de Afnemer GB in staat te stellen een omzet te verwezenlijken gelijk aan het bedrag dat in de zes maanden direct voorafgaand aan de opzegging door GB aan de Afnemer is gefactureerd of, indien de Overeenkomst korter heeft geduurd dan zes maanden, een vergoeding gelijk aan zes maal het gemiddelde door GB aan de Afnemer per maand gefactureerde bedrag gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst. Een Overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd kan door de Afnemer tussentijds niet worden beëindigd.

9.2 GB is gerechtigd iedere Overeenkomst met de Afnemer op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, onverminderd de overige rechten van GB.

9.3 Indien de Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst met GB voortvloeit (waaronder begrepen maar niet beperkt tot overeenkomsten bedoeld in artikel 9.1), dan is Afnemer in verzuim en is GB gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: 1. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of 2. de overeenkomst met de Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Onverminderd de andere rechten van GB en zonder dat GB tot enige schadevergoeding is gehouden.

9.4 Indien GB gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot ontbinding als genoemd in artikel 9.3, is GB bevoegd een eventueel aan de Afnemer te restitueren bedrag te verrekenen met een vergoeding voor al verrichte werkzaamheden alsmede een vergoeding voor te derven winst.

9.5 In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging, liquidatie van de Afnemer of indien de Afnemer weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen, is de Afnemer verplicht GB hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. In dat geval zijn alle vorderingen van GB op de Afnemer onmiddellijk en geheel opeisbaar en zullen van rechtswege alle Overeenkomsten met de Afnemer zijn ontbonden, tenzij GB de Afnemer mededeelt nakoming van een deel van de betreffende Overeenkomst(en) te wensen, in welk geval GB zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, een en ander onverminderd GB’s andere rechten en zonder dat GB tot enige schadevergoeding is gehouden.

9.6 In alle gevallen waarin de relatie tussen de Afnemer en GB eindigt, blijven deze zakelijke algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van de rechtsverhouding noodzakelijk is.

Nietig- of vernietigbaarheid

Indien en voor zover op enige bepaling van deze zakelijke algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van een dwingendrechtelijke bepaling, het onredelijk bezwarende karakter ervan dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, wordt deze vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk daarmee overeenstemt waardoor op de betreffende bepaling wel een beroep kan worden gedaan.

Overdracht rechten en verplichtingen

Het is GB toegestaan de in enige Overeenkomst met de Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan één of meer van zijn (toekomstige) groepsmaatschappijen over te dragen, waartoe de Afnemer reeds nu voor alsdan zijn medewerking verleent. De Afnemer kan rechten en verplichtingen uit enige Overeenkomst met GB niet aan derden overdragen, tenzij de Afnemer voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe heeft gekregen van GB.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle Overeenkomsten tussen GB en de Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de bepalingen van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

12.2 Alle geschillen tussen GB en de Afnemer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

GigaBoek Algemene Voorwaarden Consumenten

A – ALGEMEEN

Toepasselijkheid

1.1 Deze GB algemene voorwaarden voor consumenten zijn van toepassing op alle tussen GigaBoek en iedere andere huidige of toekomstige groepsmaatschappij van GB  (hierna gezamenlijk en afzonderlijk: ‘GB’) en natuurlijke personen, althans consumenten (hierna: de ‘klant’) gesloten overeenkomst (hierna: de ‘Overeenkomst’), die onder meer kunnen bestaan uit (online)aankoop van een product of dienst van GB. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door GB aan de klant verstrekte aanbiedingen en offertes en door de klant bij GB geplaatste bestellingen.

1.2 Deze algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden. Het verzoek kan worden gericht aan emailadres info@gigaboek.nl. De algemene voorwaarden zijn ook gepubliceerd op de website www.gigaboek.nl.

1.3 GB heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen voor de ingangsdatum worden gepubliceerd op de website van GB. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf de dag van de publicatie of op de in de publicatie vermelde datum. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe Overeenkomsten en op alle nog lopende Overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

1.4 Naast de voorwaarden in dit onderdeel A zijn ook de hieronder in deel B, C, D en/of E opgenomen bepalingen van toepassing op de Overeenkomst tussen de klant en GB. Indien de inhoud van onderdeel B, C, D en/of E van toepassing is en strijdig is met onderdeel A, gaat deel B, C, D en/of E voor.

Intellectuele eigendom

2.1 Afgezien van auteursrechten van individuele auteurs berusten alle overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, rechten tot bescherming van databanken, en rechten op bedrijfsgeheimen, met betrekking tot de door GB geleverde boeken, e-books, en overige producten en/of diensten berusten uitsluitend bij GB of zijn licentiegevers.

2.2 Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden of een met een klant gesloten Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de klant van rechten als bedoeld in artikel 2.1. De klant erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden.

Aansprakelijkheid, verval en overmacht

3.1 GB is uitsluitend aansprakelijk voor door de klant geleden directe schade indien deze schade aan GB is toe te rekenen of indien deze krachtens een wettelijke bepaling voor risico van GB komt. GB is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik door de klant van enig door GB geleverde product of dienst, met uitzondering van aansprakelijkheid die is gebaseerd op de bepalingen inzake productaansprakelijkheid bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. GB is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van een overeengekomen leveringstermijn. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade is uitgesloten.

3.2 De aansprakelijkheid van GB is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van GB wordt uitbetaald.

3.3 Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 3.2 bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van GB beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende levering of bestelling aan de klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 5000.

3.4 GB is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatiestructuur, stroomstoringen, stremming in het vervoer, staking, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, overstroming, brand, binnenlandse onlusten, oorlog, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, pandemieën, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

3.5 De klant vrijwaart GB voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verband houdende met een tussen GB en de klant gesloten Overeenkomst c.q. voortvloeiend uit de uitvoering van een dergelijke Overeenkomst.

3.6 Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de klant jegens GB vervallen zodra een periode van drie maanden is verstreken na de dag waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.

3.7 De in dit artikel vastgelegde uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van GB geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van GB.

Bestellingen en totstandkoming van Overeenkomsten

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat GB een opdracht, order of bestelling (hierna: ‘bestelling’) schriftelijk aanvaardt of doordat GB met uitvoering van een bestelling begint. Door de klant aan GB verstrekte bestellingen zijn onherroepelijk, tenzij de klant een herroepingsrecht heeft in geval van een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte, zoals nader beschreven in artikel 18.

4.2 GB heeft het recht een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren. Ook na aanvaarding van een bestelling als bedoeld in artikel 4.1 is GB gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, in welk geval GB niet is gehouden tot meer dan de restitutie van het eventueel door de klant al vooruitbetaalde.

4.3 Wijzigingen in een bestelling moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan GB worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door GB uitdrukkelijk worden aanvaard.

4.4 Auteurs met doorlopende uitgeefovereenkomsten wordt na afloop van de eerste termijn automatisch minimaal € 1 (bij registratie op website en online boekhandel) resp. € 2,50 (bij registratie CB) per maand in mindering gebracht op eventueel uit te keren verkoopprovisie, onverminderd het recht van GB om deze regeling ten voordele van de auteur/contractant te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en ongeacht het eventueel ontbreken van een dergelijke regeling in de oorspronkelijke uitgeefovereenkomst.

4.5 Auteurs zonder uitgeefovereenkomst, met name zij die boeken zagen verschijnen onder Calbona-imprint, hebben recht op een verkoopprovisie van 20 procent van de netto-verkoopopbrengst, mits een verkoopfrequentie van minimaal 1 exemplaar per maand wordt gehaald, en met inachtneming van het gestelde in bovenstaand artikel 4.4, jaarlijks uit te betalen binnen drie maanden na afloop van enig kalenderjaar, en uitsluitend nadat uiterlijk één maand voor het einde van datzelfde kalenderjaar de auteur per e-mail (info@gigaboek.nl) daartoe een verzoek heeft gedaan.

Uitvoering van Overeenkomsten, adreswijzigingen en klachtenafhandeling

5.1 Door GB opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.

5.2 Leveringen worden bezorgd op het bij GB bekende adres. Om een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dient de klant een adreswijziging uiterlijk 3 weken vóór de verhuisdatum schriftelijk of per e-mail aan GB door te geven. Als de klant een adreswijziging niet tijdig aan GB doorgeeft, is GB niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) bezorgen van de betreffende

boeken en heeft de klant geen recht op restitutie.

5.3 GB betracht bij het selecteren van ingeschakelde postbezorgingsbedrijven de nodige zorg en spant zich in boeken en andere producten juist en tijdig te bezorgen, maar is ter zake jegens de klant niet aansprakelijk.

5.4 De klant verleent hierbij toestemming aan GB om, indien GB dit nodig of wenselijk acht, bestellingen geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.

5.5 Indien een klant een klacht heeft over een product of dienst van GB dan dient hij die zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden, e-mailadres: info@gigaboek.nl. GB zal de klacht in behandeling nemen en binnen twee weken na ontvangst van de klacht reageren.

Privacy

6.1 De klant kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door e-mail te sturen naar info@gigaboek.nl.

Nietig- of vernietigbaarheid

Indien en voor zover op enige bepaling van deze zakelijke algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van een dwingendrechtelijke bepaling, het onredelijk bezwarende karakter ervan dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, wordt deze vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk daarmee overeenstemt waardoor op de betreffende bepaling wel een beroep kan worden gedaan.

Overdracht rechten en verplichtingen

Het is GB toegestaan de in enige Overeenkomst met de klant omschreven rechten en verplichtingen aan één of meer van zijn (toekomstige) partnerbedrijven over te dragen, waartoe de klant reeds nu voor alsdan zijn medewerking verleent. De klant kan rechten en verplichtingen uit enige Overeenkomst met GB niet aan derden overdragen, tenzij de klant voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe heeft gekregen van GB.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle Overeenkomsten tussen GB en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 9.2 Alle geschillen tussen GB en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

B – ONLINE VERKOOP VAN BOEKEN EN (DIGITALE) PRODUCTEN EN DIENSTEN

Algemeen

10.1 Dit onderdeel B is naast onderdeel A van toepassing op iedere bestelling van de klant, voor zover die consument is, die tot stand is gekomen via een website of app van (een titel van) GB, in verband met de verkoop van boeken of andere (digitale) producten en/of diensten (hierna: de ‘Online-overeenkomst’). Naast de bepalingen in dit onderdeel B zijn op Online overeenkomsten ook alle overige bepalingen over Overeenkomsten in deze algemene voorwaarden van toepassing.

10.2 Als de levering van een Online besteld product of dienst onmogelijk blijkt te zijn, zal GB zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Aan de klant worden ter zake geen garanties verstrekt.

Betaling en facturering van (digitale) producten en/of diensten

11.1 Betalingen van producten en diensten moeten door de klant worden gedaan binnen veertien dagen na factuurdatum op een door GB aan te wijzen rekening en zullen geschieden zonder korting, inhouding, opschorting of verrekening. Facturen kunnen worden verzonden vanaf de dag dat de Onlineovereenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 4.1.

11.2 Alle prijzen van GB zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief btw. Alle heffingen en belastingen opgelegd of geheven ter zake de door GB geleverde goederen en diensten komen ten laste van de klant. Alle veranderingen van factoren die op de prijs van GB van invloed zijn, kan GB doorberekenen aan de klant.

11.3 GB behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

11.4 Als de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door GB is gewezen op de te late betaling en GB de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is GB gerechtigd om de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15 % over openstaande bedragen tot € 2500; 10 % over de daaropvolgende € 2500 en 5 % over de volgende € 5000 met een minimum van € 40. GB kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Levering, eigendomsvoorbehoud en risico

12.1 Goederen gekocht in een webshop van GB worden door GB geleverd door deze via zijn logistieke dienstverlener te zenden aan het door de klant aan GB opgegeven adres. De eventuele kosten voor verzending zijn voor rekening van de klant, tenzij aangegeven als zijnde bij de verkoopprijs inbegrepen.

12.2 Zolang de klant het volledige bedrag van een geleverd product niet heeft betaald, blijft het eigendom van GB.

Conformiteit en garantie

GB staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. GB doet zijn best om producten steeds af te beelden op een manier die zo goed mogelijk aansluit op de werkelijkheid. GB kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeelding van een product te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren producten.

Bedenktijd en herroeping

14.1 Na het sluiten van een Online-overeenkomst met GB ten aanzien van een product of dienst kan de klant de Online-overeenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, met uitzondering van: 1. producten die door GB tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant of anderszins duidelijk persoonlijk van aard zijn; 2. zaken die duidelijke gebruikssporen vertonen; 3. zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; 4. audio- en video-opnamen waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken 6. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, zoals E-books, apps of andere Digitale producten zoals bedoeld in artikel 15, waarvan de nakoming (zoals ingebruikname/installatie/start van een cursus) met instemming van de klant al is begonnen voordat de bedenktermijn is verstreken. Bij de aankoop van producten gaat de bedenktermijn lopen op de dag nadat de klant, of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, het (laatste) product uit de bestelling heeft ontvangen. 14.2 Tijdens de bedenktermijn bedoeld in artikel 14.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan GB retourneren, conform de door GB verstrekte instructies.

14.3 Na het sluiten van een Online-overeenkomst met GB ten aanzien van een abonnement op boeken of een dienst kan de klant de Online overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende 14 dagen te rekenen vanaf de dag na eerste levering,

14.4 Als de klant gebruikmaakt van het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel 14, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op een ondubbelzinnige manier aan GB.

14.5 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de hiervoor bedoelde melding, stuurt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een bevoegd vertegenwoordiger van) GB. De klant stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, als het redelijkerwijs mogelijk is in originele staat en verpakking, en conform de door GB eventueel verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

14.6 Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel 14, zijn de kosten van retournering voor rekening van de klant.

Digitale producten

15.1 De (intellectuele eigendoms)rechten op door GB aan de klant verkochte of op basis van een licentie of anderszins aan de klant ter beschikking gestelde e-books, luisterboeken, apps of andere digitale producten (hierna: “Digitale producten”) rusten volledig bij GB. De klant verkrijgt slechts een persoonlijke, niet-exclusieve, niet overdraagbare en niet sub-licentieerbare licentie ten aanzien van het betreffende Digitale product.

15.2 Het is GB toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op Digitale producten rustende (intellectuele eigendoms)rechten. Indien GB door middel van technische bescherming Digitale producten heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

15.3 Het is de klant niet toegestaan Digitale producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel 15.1 beschreven licentie te buiten gaan.

15.4 Het is GB toegestaan om tijdelijke beperkingen aan de door de klant verkregen licentie te stellen, beperkingen te stellen aan het aantal apparaten waarop het Digitale product kan worden geraadpleegd en andere voorwaarden of beperkingen aan (het gebruik van) Digitale producten te stellen.

15.5 Indien de klant met toestemming van GB Digitale producten ter beschikking stelt aan derden, zal de klant de in dit artikel 15 genoemde voorwaarden of andere voorwaarden die door GB zijn gesteld aan (het gebruik van) Digitale producten integraal van toepassing verklaren op de Overeenkomst tussen hem en de derde en op al het gebruik dat die derde van het Digitale product zal maken. De klant zal de toepasselijkheid van de voorwaarden op eerste verzoek aan GB bewijzen.

Opm. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten zich er onverhoopt toch ongerijmdheden of onjuistheden in voorkomen, meld dat dan via info@gigaboek.nl.

Waar ben je naar op zoek?