De multiculturele samenleving in crisis: Essays over het integratiedebat in Nederland               - prof.dr. W. Shadid        

ISBN 978 90 8548 1690

€ 15,00
 

Bestelformulier

 

 

Het zal weinigen ontgaan zijn dat vanaf de jaren negentig de multiculturele samen-leving in Nederland onder druk staat. Tolerantie voor andersdenkenden is tanende en de gewenste vrijheid van meningsuiting is door gebrek aan mogelijkheden om het andere geluid publiekelijk te laten horen eenzijdig.
Ook de mogelijkheden voor het door sommigen verdedigde
primitieve ‘recht om te beledigen’ verraadt de scheve machts-verhouding tussen de groepen in de samenleving.

Een en ander komt tot uiting in de toon-zetting van het integratiedebat dat zowel gaat over de verenigbaarheid van de isla-mitische culturen met autochtone culturen als om de grenzen van tolerantie. In Nederland waar de juridische ruimte voor multiculturalisme voldoende aanwezig is,
kalft het maatschappelijke draagvlak voor diversiteit de laatste jaren in toenemende mate af en de multiculturele samenleving is in crisis geraakt.

Het knagen aan de fundamenten van de multiculturele samenleving is helaas niet beperkt tot extreemrechtse groepen. Ook anderen van verschillende politieke stromingen doen stigmatiserende uitspraken over de positie van de islam in Nederland en over de onaangepastheid van allochtonen in het algemeen.

De sociaal-democraat stigmatiseert omdat hij zich zogenaamd zorgen maakt over de achterstelling van de betreffende groepen, de liberaal stigmatiseert omdat hij zich zogenaamd zorgen maakt over het mislukken van het integratieproces, de rechtsextremist stigmatiseert omdat hij zich zogenaamd zorgen maakt over de gevaren van multiculturalisme en de plaats van de islam daarin, de ‘verlichte allochtoon stigmatiseert zogenaamd omdat hij de hand in eigen boezem wil steken, en de politiek kleurloze stigmatiseert zuiver en alleen om taboes te doorbreken, want dat is de moderne trend vandaag de dag.

In dit boek krijgen de sceptici
een andere kijk op onder andere integratie, islamitische voorzieningen, de multiculturele samenleving, islam en democratie, en de rol van de media en de politiek.

Dit boek bestaat uit verzamelde essays en columns van de hand van de auteur en
kan interessant zijn voor hen die belangstelling hebben in vraagstukken van de multiculturele samenleving en in een andere kijk op de positie van immigranten, en vooral in die van de islam in Nederland.

Prof.dr. W. Shadid is hoogleraar interculturele communicatie en is verbonden aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit Leiden.
.

 Bestelformulier