Tussen Geschiedenis en Kitsch - lezingen gehouden op het symposium van 15 mei 2009 in Leeuwarden

Paperback

€ 13,75
 

Bestelformulier

Op 15 mei 2009 is door de gemeente Leeuwarden en de stichting Erfgoed Nederland het symposium ‘Tussen Geschiedenis en Kitsch’ georganiseerd. Bedoeling was enige koers te brengen in de discussie over het thema van de reconstructie, het terugbrengen in het stadsbeeld van bouwkundige en infra-structurele elementen die daaruit door verschillende oorzaken waren ver-dwenen. Deze discussie duikt in de meeste gemeenten periodiek op en vaak zitten de betrokken bestuurders en ambtenaren daarbij met de handen in het haar. De lezingen, die werden gehouden in de Grote Kerk en in het Histo-risch Centrum Leeuwarden, waren opgezet vanuit verschillende invalshoeken en opvattingen. Prof. dr. Wim Denslagen (Rijksdienst voor het Cultureel Erf-goed) opende met een uiteenzetting van de motieven die bij afbraak en stadsvernieuwing een belangrijke rol hebben gespeeld, dan wel hadden moe-ten spelen; dit alles vanuit vooral kunsthistorisch perspectief. Jaap Hulscher (Stadsherstel Amsterdam) gaf een overzicht van soorten van reconstructies die er in het recente verleden feitelijk zijn uitgevoerd (in Nederland, maar ook elders) en welke uitgangspunten daarbij hebben gegolden. Prof. dr. Gerard Rooijakkers (Meertensinstituut) benaderde de materie vanuit antropologische hoek en doorkruiste daarbij ruimhartig vele van de in de monumentenwereld traditioneel gehanteerde criteria.

’s Middags werden in parallelsessies enkele praktijkgevallen onder de loep genomen. Drs. ing. Dirk Baalman (Het Oversticht te Zwolle) behandelde de reconstructie van de noordelijke stadsmuur in Zwolle in relatie tot het omliggende gebied. Dr. Wim Hupperetz (Allard Piersonmuseum te Am-sterdam) besprak het weer uitgraven van de haven van Breda en het ver-onachtzamen daarbij van de relevante historische verbanden. Drs. Willem Heijbroek (Heemschut) besprak de herinrichting van het Scheldekwartier in Vlissingen.

Bestelformulier